با سلام.

سوالات و کلید تحلیل سازه ۱ پیام نور ترم دوم سال 91-92 به پیوست می باشد.


کلید(dropbox)

کلید(google drive)

سوالات (dropbox)

سوالات (google drive)