به نقل از وب سایت برگزارکننده کنفرانس:

"کنفرانسهای بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (SEE) به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای علمی در حوزه علوم مرتبط با زلزله در سطح جهان به شمار میروند. در این کنفرانسها آخرین یافته های علمی و کاربردی در دامنه وسیعی از موضوعات مختلف مرتبط با زلزله شناسی، مهندسی زلزله و مدیریت خطرپذیری و بحران ارائه میگردند و فضای مناسبی برای بحث و تبادل نظر محققین، دستاندرکاران امور اجرایی و دانشجویان و سایر افراد علاقهمند به موضوع زلزله فراهم میشود.
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (IIEES) به عنوان برگزارکننده این کنفرانسها تاکنون موفق به برگزاری شش کنفرانس در فواصل زمانی چهارساله شده است. بعد از برگزاری کنفرانس ششم زلزله شناسی و مهندسی زلزله (SEE6) در سال 2011، جهان شاهد رخداد چندین زمینلرزه ویرانگر بوده است.

این رویدادها سبب توسعه علوم مرتبط با کاهش خطرپذیری لرزهای و مدیریت بحران در حوزه های مختلف گردیده است. برگزارکنندگان هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (SEE7) تلاش دارند تا فضای مناسبی را برای ارائه آخرین دست آوردهای محققین داخلی و خارجی ایجاد و امکان به اشتراک گذاری و تبادل آخرین یافته ها و تجارب موفق را در حوزه های مختلف مرتبط با زلزله فراهم آورند.
برگزاری کارگاههای تخصصی و جلسات ویژه در رابطه با موضوعات روز علوم مرتبط با زلزله در کنار کنفرانس، از دیگر ویژگیهای کنفرانس هفتم خواهد بود تا امکان بهرهمندی بیشتر شرکت کنندگان در کنفرانس از موضوعات تخصصی مورد علاقه آنها فراهم گردد."

دعوتنامه کنفرانس