حافظه انسان مقوله عجیبیه و دانشمندان میگن که حافظه ۱ درصد ارثی هست و ۹۹ درصد اکتسابی. آقای دکتر مرتضی جاوید استاد حافظه ایران هستند که ۱۰۰۰۰ رقم اعشار عدد پی رو از حفظ هستند. ایشون دو هفته ای هست که در قم حضور داشتند و دوره ۱۰۰۰ لغت در ۱۰ روز و همچنین دوره های حافظه و روانشناسی رو برگزار کردند.